REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy POWERDIET.PL – ZDROWIE NA TALERZU dostępny pod adresem internetowym www.powerdiet.pl prowadzony jest przez firmę Domino Catering Sp. Z O.O. ul. Kościuszki 24, 33-300 Nowy Sącz. NIP 7343560794
 2. Użytkownicy mogą skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
  a.  tel.:+48 789269211
  b. e-mail: diety@powerdiet.pl
  c.  listownie i osobiście – DOMINO CATERING ul. Kościuszki 24 33-300 Nowy Sącz w godz 6-17.
 3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwie domowym, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta.

2. Definicje

 1.  Serwis – Serwis internetowy POWERDIET.PL – ZDROWIE NA TALERZU
 2. Sprzedawca – Domino Catering Sp. Z O.O. ul. Kościuszki 24, 33-300 Nowy Sącz. NIP 7343560794
 3.  Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty Serwisu,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
 8.  Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
 9.  Dieta –dostępna za pośrednictwem Serwisu usługa, polegająca na dostarczaniu zestawu dietetycznych posiłków zgodnie z Zamówieniem, będąca przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą,
 10.  Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym
  adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi
  poczty elektronicznej,
 11. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

3. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającejwyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”:Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

4. Zamówienia

 1. Serwis prowadzi działalność handlowo-usługową na terytorium Polski, na obszarze wymienionym w zakładce „obszary dostaw”.
 2. Zamówienia w Serwisie można składać poprzez:
  sklep internetowy (koszyk zakupowy),
  Pocztę elektroniczną e-mail,
  Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną za pomocą wiadomości generowanej automatycznie lub ręcznie. Zamówienie może być również potwierdzone telefonicznie, jeżeli wymagane jest pozyskanie dodatkowych informacji od Klienta lub szczególnych uzgodnień.
 5. Kwotę do zapłaty za złożone zamówienie wyliczana jest automatycznie poprzez proces zakupowy Koszyka. W przypadku zamówień z wykluczeniem jakiegośskładnika diety, Klient otrzymuje wstępną wycenę, która następnie jest sprawdzana i potwierdzana przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Jeżeli zamówienie nie jest dokonywane poprzez Koszyk zakupowy, wówczas Klient wylicza cenę samodzielnie na podstawie obowiązującego cennika lub na życzenie Klienta Sprzedawca może wyliczyć i podać Zamawiającemu kwotę do zapłaty za zamówienie.
 6. Dla Zamawiającego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w cenniku
 7. Zamówienia składane w niedzielę mogą nie zostać zrealizowane w poniedziałek, lecz w kolejny dzień dostaw, czyli we wtorek.W innych przypadkach zamówienia będą realizowane w kolejnym dniu Termin realizacji zamówień może zostać przesunięty w czasie w przypadku dietindywidualnych lub w razie wystąpienia utrudnień w nawiązaniu kontaktu z Klientem
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany menu w stosunku do menu prezentowanego na stronie www.powerdiet.pl
 9. Zdjęcia prezentujące dania na stronie www.powerdiet.pl w sekcji są zdjęciami poglądowymi.
 10. Zestaw próbny można zamówić tylko raz i tylko z jednego rodzaju diety.
 11. Klient może zamówić zestaw próbny z wybranej przez siebie diety
 12. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem dostawy. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznieKonsumentowi.
 13. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
 14. Do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym dochodzi:
  a. z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
  b. z chwilą telefonicznego potwierdzenia przez Serwis internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
 15. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu jego potwierdzenia i uzgodnieniu warunków dostawy (miejsca i czasu).

5. Płatności

 1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
 3. Zamawiający dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważniaSprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Zamawiający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę dokonuje zapłaty poprzez przelew na konto Sprzedającego:powerdiet Wojciech Duch mbank nr konta 11 1140 2004 0000 3202 7780 8552
 5. Szybkie płatności internetowe są obsługiwane przez Mbank
 6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, nie później jednak niż w drugim dniu Diety. Zestawy próbne oraz diety indywidualne muszą zostać opłacone z góry, aby Sprzedawca zrealizował dostawę.
 7. Dokonanie płatności możliwe jest również gotówką u kuriera po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Diety prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcjipromocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Zamawiający będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. Dostawa

 1. Dostawę realizujemy w promieniu 15 kilometrów od Nowego Sącza bezpłatnie.
 2. Działamy lokalnie zamówienia przyjmowane są tylko z okolic Nowego Sącza. Koszt dowozu i godziny będą ustalane indywidualnie na prośbę zamawiającego
 3. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu dostaw.
 4. Godziny dostawy ustalamy indywidualnie. (standardowo są to godziny popołudniowe dnia wcześniejszego lub godziny poranne)
  W związku z tym że działamy lokalnie i promujemy zdrowie, jest możliwe przywożenie świeżych posiłków w godzinach obiadowych z jednym posiłkiem gorącymw tym wypadu z obiadem dostarczana jest kolacja oraz śniadanie
 5. Koszty dostarczenia Diety w obszarze działania Sprzedawcy wliczone są w cenę zamówienia.
 6. Dieta dostarczana jest na adres wskazany przy składaniu zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w obszarze swojego działania.
 8. W przypadku wyboru Diety dostarczanej sześć (pn-sob) lub siedem (pon-niedz) razy w tygodniu, Zamawiający ma możliwość wskazania innych adresówdostawy dla dni innych niż dla dni robocze (pn-pt)
 9. Jesteśmy eko – standardowo realizujemy dostawę w pojemnikach wielorazowych (na wymianę) istnieje możliwość zamawiania w pojemnikachjednorazowych.

7. Rękojmia za wady fizyczne i prawne

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Diety w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 2. W przypadku gdy Zamawiającym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

8.Reklamacja usług serwisu w pozostałym zakresie

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie zpostanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  a. dane tożsamości Użytkownika;
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  c. okoliczności uzasadniające reklamację;
  d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznanialub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  b.reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.
 6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  a. pisemnie na adres reklamującego,
  b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,c. c. drogą telefoniczną.
 9. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartejUmowy.
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą.
  c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochronakonsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności orazświadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne zpowszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń,jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osóbtrzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeńchroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za problemy zdrowotne czy brak efektów w wyniku źle dobranej diety

10. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych,informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

11. Zmiany regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody alborezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

12. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres diety@powerdiet.pl

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: powerdiet.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wojciech Duch ul. Kościuszki 24, 33-300 Nowy Sącz
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: diety@powerdiet.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Netview Agency, NIP: 7343608489.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: