REGULAMIN DOSTAW I SERWISU INTERNETOWEGO POWERDIET.PL – ZDROWIE NA TALERZU

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego, 2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy POWERDIET.PL – ZDROWIE NA TALERZU dostępny pod adresem internetowym www.powerdiet.pl prowadzony jest przez firmę
Domino Catering Sp. Z O.O. ul. Kościuszki 24, 33-300 Nowy Sącz. NIP 7343560794
2. Użytkownicy mogą skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
a. tel.: +48 789269211
b. e-mail: diety@powerdiet.pl
c. listownie i osobiście – DOMINO CATERING ul. Kościuszki 24 33-300 Nowy Sącz w godz 6-17.
4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
7. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwie domowym, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta.

II. DEFINICJE
1. Serwis – Serwis internetowy POWERDIET.PL – ZDROWIE NA TALERZU
2. Sprzedawca – Domino Catering Sp. Z O.O. ul. Kościuszki 24, 33-300 Nowy Sącz. NIP 7343560794
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która
korzysta z oferty Serwisu,
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
8. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
9. Dieta –dostępna za pośrednictwem Serwisu usługa, polegająca na dostarczaniu zestawu dietetycznych posiłków zgodnie z Zamówieniem, będąca przedmiotem
umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą,
10. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym
adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi
poczty elektronicznej,
11. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającejwyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”:
Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. ZAMÓWIENIA
1. Serwis prowadzi działalność handlowo-usługową na terytorium Polski, na obszarze wymienionym w zakładce „obszary dostaw”.
2. Zamówienia w Serwisie można składać poprzez:
a. sklep internetowy (koszyk zakupowy),
b. Pocztę elektroniczną e-mail, c. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień.
3. Zamawiający jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną za pomocą wiadomości generowanej automatycznie lub ręcznie. Zamówienie może być również potwierdzone telefonicznie, jeżeli wymagane jest pozyskanie dodatkowych informacji od Klienta lub szczególnych uzgodnień.
5. Kwotę do zapłaty za złożone zamówienie wyliczana jest automatycznie poprzez proces zakupowy Koszyka. W przypadku zamówień z wykluczeniem jakiegoś
składnika diety, Klient otrzymuje wstępną wycenę, która następnie jest sprawdzana i potwierdzana przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Jeżeli zamówienie nie jest dokonywane poprzez Koszyk zakupowy, wówczas Klient wylicza cenę samodzielnie na podstawie obowiązującego cennika lub na życzenie Klienta Sprzedawca może wyliczyć i podać Zamawiającemu kwotę do zapłaty za zamówienie.
6. Dla Zamawiającego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w cenniku.
7. Zamówienia składane w niedzielę mogą nie zostać zrealizowane w poniedziałek, lecz w kolejny dzień dostaw, czyli we wtorek.
W innych przypadkach zamówienia będą realizowane w kolejnym dniu Termin realizacji zamówień może zostać przesunięty w czasie w przypadku diet
indywidualnych lub w razie wystąpienia utrudnień w nawiązaniu kontaktu z Klientem.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany menu w stosunku do menu prezentowanego na stronie www.powerdiet.pl
9. Zdjęcia prezentujące dania na stronie www.powerdiet.pl w sekcji są zdjęciami poglądowymi.
10. Zestaw próbny można zamówić tylko raz i tylko z jednego rodzaju diety.
11. Klient może zamówić zestaw próbny z wybranej przez siebie diety
12. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem dostawy. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie
Konsumentowi.
13. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
14. Do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym dochodzi:
a. z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
b. z chwilą telefonicznego potwierdzenia przez Serwis internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
15. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu jego potwierdzenia i uzgodnieniu warunków dostawy (miejsca i czasu).

V. PŁATNOŚCI
1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
3. Zamawiający dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia
Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Zamawiający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę dokonuje zapłaty poprzez przelew na konto Sprzedającego:
powerdiet Wojciech Duch mbank nr konta 11 1140 2004 0000 3202 7780 8552
5. Szybkie płatności internetowe są obsługiwane przez Mbank
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, nie później jednak niż w drugim dniu Diety. Zestawy próbne oraz diety indywidualne muszą zostać opłacone z góry, aby Sprzedawca zrealizował dostawę.
7. Dokonanie płatności możliwe jest również gotówką u kuriera po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Diety prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.
Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji
promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Zamawiający będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. DOSTAWA
1. Dostawę realizujemy w promieniu 15 kilometrów od Nowego Sącza bezpłatnie.
2. Działamy lokalnie zamówienia przyjmowane są tylko z okolic Nowego Sącza. Koszt dowozu i godziny będą ustalane indywidualnie na prośbę zamawiającego
3. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu dostaw.
4. Godziny dostawy ustalamy indywidualnie. (standardowo są to godziny popołudniowe dnia wcześniejszego lub godziny poranne)
5. W związku z tym że działamy lokalnie i promujemy zdrowie, jest możliwe przywożenie świeżych posiłków w godzinach obiadowych z jednym posiłkiem gorącym
w tym wypadu z obiadem dostarczana jest kolacja oraz śniadanie
6. Koszty dostarczenia Diety w obszarze działania Sprzedawcy wliczone są w cenę zamówienia.
7. Dieta dostarczana jest na adres wskazany przy składaniu zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w obszarze swojego działania.
9. W przypadku wyboru Diety dostarczanej sześć (pn-sob) lub siedem (pon-niedz) razy w tygodniu, Zamawiający ma możliwość wskazania innych adresów
dostawy dla dni innych niż dla dni robocze (pn-pt)
10. Jesteśmy eko – standardowo realizujemy dostawę w pojemnikach wielorazowych (na wymianę) istnieje możliwość zamawiania w pojemnikach
jednorazowych.

VII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Diety w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
2. W przypadku gdy Zamawiającym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

VIII. REKLAMACJA USŁUG SERWISU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
a. dane tożsamości Użytkownika;
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c. okoliczności uzasadniające reklamację;
d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania
lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.
6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a. pisemnie na adres reklamującego,
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
c. drogą telefoniczną.
9. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z  pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy.
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą.
c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz
świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z
powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń,
jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób
trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń
chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.
6. Sprzedawca nie odpowiada za problemy zdrowotne czy brak efektów w wyniku źle dobranej diety

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych,
informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XI. ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo
rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa
bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres
diety@powerdiet.pl